Thursday, February 9, 2012

ဥပေဒစိုုက္ခင္း
 

ျမန္မာျပည္ဆိုုတာ ဘယ္တုုန္းကမွ ဥပေဒစိုုးမိုုးမႈရွိခဲ့တဲ့ႏိုုင္ငံ မဟုုတ္ဘူး။
ဥပေဒဆိုုတာ စကားလံုုးအေနနဲ႔ေတာ့ ရွိတယ္။ အသက္မရွိတဲ့ ဥပေဒ။
ဘက္လိုုက္တဲ့ ဥပေဒ။ မ်က္ႏွာႀကီးရာ ဟင္းဖတ္ပါတဲ့ ဥပေဒ။ ဥပေဒလိုု႔
ေျပာလိုု႔မရတဲ့ ဥပေဒ။ အားကိုုးလိုု႔မရတဲ့ ဥပေဒ။ အလကား ဥပေဒ။

ဥပေဒဆိုုတာ တရားမွ်တမႈတခုုထဲအတြက္ လူေတြဖန္တီးထားတဲ့အရာ။
တရားမွ်တမႈမွန္သမွ် မရွင္သန္ႏိုုင္တဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ ဥပေဒဆိုုတာ ရယ္
စရာလည္း ျဖစ္တယ္။ ငိုုစရာလည္း ျဖစ္တယ္။ ေၾကာက္စရာလည္း ျဖစ္
တယ္။ ရြံစရာလည္း ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူအမ်ားနဲ႔ မဆိုုင္တဲ့အရာလည္း
ျဖစ္တယ္။ ဒီေနရာမွာ “ျဖစ္တယ္”လိုု႔သံုုးရတာက အခုုခ်ိန္ထိ ျဖစ္ေန
ေသးလိုု႔ပဲ။

ဒိုု႔ျမန္မာမ်ား အားနည္းခ်က္ကေတာ့ ဥပေဒဆိုုတာေတာင္ ျမန္မာစကား
မရွိရွာဘူး။ ပါဋိစကားကိုု သံုုးတယ္။ အဓိပၺါယ္ကိုုလည္း အဘိဓါန္မွာ ႏွစ္
မ်ိဳးဖြင့္တယ္။ (၁)အစဥ္အဆက္လိုုက္နာခဲ့ေသာ စည္းမ်ဥ္း။ (၂) အမ်ား
ျပည္သူတိုု႔လိုုက္နာရန္ သက္ဆိုုင္ရာအာဏာပိုုင္အဖြဲ႕က ျပဌာန္းထား
သည့္ စည္းမ်ဥ္းတဲ့။ ဒီအဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုုခ်က္ေတြကိုုက ခံတြင္းေတြ႕စရာ
မရွိဘူး။

အစဥ္အဆက္လိုုက္နာခဲ့တိုုင္း အခုုဆက္ၿပီး လိုုက္နာရမွာလား။ အာဏာ
ပိုုင္က ျပဌာန္းတဲ့အရာကိုု ျပည္သူကပဲ လိုုက္နာရမွာလား ။ အာဏာပိုုင္
ကေရာ မလိုုက္နာဘူးလား။ ေစာတကတက္စရာေတြ ရွိေနတယ္။ ဒိုု႔ျမန္
မာေတြ ဥပေဒအရာမွာ သိပ္အားနည္းတယ္။ ဒီအခ်က္ကိုု အေသအခ်ာ
စဥ္းစားသင့္တယ္။ ေဆြးေႏြးသင့္တယ္။ ျငင္းခုုံသင့္တယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲသင့္တယ္။ တိုုးတက္ေခတ္မွီေအာင္ လုုပ္သင့္တယ္။ ျမန္မာျပည္ဟာ
မ်ိဳးရိုုးအစဥ္အဆက္ ဥပေဒေရးရာ ဆြံ႕အ၊ ႏံုုခ်ာခဲ့တဲ့တိုုင္းျပည္ျဖစ္တယ္။

အခုုလည္းၾကည့္ဦး။ ဒကာစိန္အစိုုးရက အတိုုက္အခံေတြကိုု ေလွ်ာ့တာ
လိုုလိုု၊ ေပါ့တာလိုုလိုု။ ျပည္သူ႕စကား နားေထာင္တာလိုုလိုု၊ လိုုက္ေလ်ာ
တာလိုုလိုု။ (သူတိုု႔အသံုုးအႏႈန္းအတိုုင္းဆိုုရင္ေတာ့ “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ”
သမႈကိုု ျပဳေနသေပါ့) အဲသလိုုေလးေတြ လုုပ္ျပလာေတာ့ အေတာ္မ်ား
မ်ားက ေပ်ာ္ေတာ္မူၾကပါတယ္။

အေနာက္ႏိုုင္ငံမ်ားကလည္း အရင္က တင္းထားတဲ့ ႀကိဳးေတြကိုု အၿပိဳင္
အဆိုုင္ ေလွ်ာ့ဖိုု႔ ျပင္ၾကပါတယ္။ (တကယ္ေတာ့ ေလွ်ာ့ခ်င္ေနၾကတာ
ၾကာၿပီ။ သူတိုု႔အတြက္ စားေပါက္တခုု ပိတ္ေနလိုု႔) အေနာက္ႏိုုင္ငံ အစိုုး
ရမ်ားက ျမန္မာအစိုုးရကိုု အျပစ္မျမင္ေတာ့ပါဘူး။ လိမၼာလာၿပီပဲလိုု႔ အသိ
အမွတ္ျပဳတယ္လည္းဆိုုေရာ၊ သူတိုု႔ဆီက စီးပြါးေရးလုုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားက
ဆပ္ကပ္ထဲက ဂၽြမ္းသမားေတြလိုု တ၀ီွး၀ီွးနဲ႔ ျမန္မာ့ေျမေပၚ ဂၽြမ္းပံုုစံမ်ိဳးစံုုနဲ႔
လွိမ့္ၿပီး၀င္ဖိုု႔ ျပင္ၾကပါေလေရာ။

ဒါေပမဲ့ အေနာက္ႏိုုင္ငံအမ်ားစုုက အရွက္အေၾကာက္ႀကီးဟန္ေတာ့ ျပ
ၾကရွာတယ္။ တရုုတ္လိုု အရွက္မရွိ အေခ်ာင္၀င္ မႏႈိက္ဘူး။ သူတိုု႔လုုပ္
ၾကမယ္ဆိုုရင္ ျမန္မာျပည္မွာ ဥပေဒက ဘယ္လိုုေတြရွိသလဲဆိုုတာကိုု
အရင္စံုုစမ္းတယ္။ သူတိုု႕ရဲ႕ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈေတြအတြက္ ျမန္မာ့ဥပေဒ
ေတြက စိတ္ခ်ရရဲလား။ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြ သိပ္ဆိုုးေန
သလားဆိုုတာမ်ိဳးကိုု အရင္ေလ့လာတယ္။

ဟိုုတရက္ကပဲ အစီရင္ခံစာတေစာင္ ထြက္လာေလရဲ႕။ ၿဗိတိန္ ေလ့
လာေရးအဖြဲ႕တခုုက ထုုတ္ျပန္တာပါ။ ျမန္မာျပည္ဟာ ႏိုုင္ငံျခားရင္းႏွီး
ျမဳတ္ႏွံသူေတြအတြက္ လံုုး၀ စိတ္မခ်ရ။ စီးပြါးေရးလုုပ္ငန္းေတြအတြက္
တရားဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးတဲ့ေနရာမွာ ျမန္မာဟာ ကမၻာမွာ
အဆိုုးဆံုုးႏိုုင္ငံပါတဲ့။ မွတ္ကေရာ။

တကာစိန္တိုု႔ သေဘာေပါက္ထားဖိုု႔က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုုတာ
သတင္းကၽြတ္ကာလ မီးရွဴးမီးပန္းမ်ားေဖါက္သလိုု ေဟးေလး၀ါးေလး
လုုပ္ျပရတဲ့အရာ မဟုုတ္ဘူးဆိုုတာပဲ။ ဥပေဒေတြကိုု ေျပာင္းလဲပစ္မွ။
ေျပာင္းလဲလိုုက္တဲ့ ဥပေဒကလည္း ေခတ္နဲ႔စံနစ္နဲ႔ ညီဦးမွ။ ဒီဥပေဒ
ေတြကိုု လက္ေတြ႕အသံုုးခ်ၿပီး ထိေရာက္ေအာင္ က်င့္သံုုးမွ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲရာ ေရာက္တယ္ဆိုုတာပဲ။ တိုုင္းျပည္ကိုု တကယ္ပဲ ေစတနာ
ရွိရင္ အလုုပ္ျဖစ္မယ့္ဥပေဒေတြကိုု ျပဌာန္း၊ က်င့္သံုုးရလိမ့္မယ္။

ခက္ေနတာက ျမန္မာတႏိုုင္ငံလံုုး တရားမွ်တတဲ့ ဥပေဒစိုုးမိုုးမႈကိုု
ဘယ္သူကမွ၊ ဘယ္တုုန္းကမွ မခံစားခဲ့ရဖူးေလေတာ့။ ဥပေဒရဲ႕
အေရာင္အေသြး၊ အန႔ံအရသာကိုု အစိုုးရလုုပ္သူေရာ၊ ျပည္သူက
ေရာ အပီအျပင္ မသိႏိုုင္ပဲျဖစ္ေနၾကတဲ့ကိစၥပဲ။ တိုုင္းျပည္ ကံေခတဲ့
အထဲမွာ ဥပေဒမရွင္သန္ႏိုုင္တာလည္း တခုုပါတယ္။ ထားပါေတာ့။

ငဒိုု႔ျမန္မာေတြ ဥပေဒကိုု ေလ့လာမွ ျဖစ္မယ္။ အားနည္းခ်က္၊ အား
ေကာင္းခ်က္ေတြ။ လိုုတာ၊ ပိုုတာေတြကိုု ရွာေဖြၾကရမယ္။ ဥပေဒ
အေရး ေဆြးေႏြးေျပာဆိုုမႈေတြ အသက္အရြယ္မေရြး ေျပာၾကရလိမ့္
မယ္။ ဥပေဒေျပာင္းမွ၊ ေျပာင္းတဲ့ဥပေဒကိုု အသက္၀င္ ရွင္သန္ေအာင္
က်င့္ႀကံမွ ျမန္မာျပည္ေျပာင္းလဲမယ္။ ဒါမွ တကယ့္အေျပာင္းအလဲျဖစ္
မယ္။ မဟုုတ္ရင္ေတာ့ မဟုုတ္ဘူး။ အာပလာပဲ။ အေျပာင္းအလဲ
အေၾကာင္း လာမေျပာနဲ႔။ ခပ္ေ၀းေ၀းမွာ ေနၾက။ အာပုုတ္ေစာ္နံတယ္။

(ရုုပ္ပံုု ၊ ဂူဂလ္)

1 comment:

Hmoo said...

ဥပေဒေနာက္တမ်ိဳးမတိုးလိုက္ပါနဲ႕
ဒို႔ ေတြေၾကာက္တတ္တဲ႔အမ်ိဳးေပမို႕
သူ႕အေမလိုး

ဆရာၾကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း

.....သိန္းစိန္တို႕ကိုၾကိဳသိေနတယ္၊အံ့ေရာအံ့ေရာ