Monday, June 18, 2012

အြန္လိုုင္း အာလူး

  
(အာလူးသီခ်င္း)

တေခတ္တခါက “အာလူးလာမေပးနဲ႕ ေလနည္းနည္းေလွ်ာ့” ဟူေသာသီခ်င္း
လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့ဖူး၏။ အပိုုစကားေျပာတတ္သူ။ အေျပာႀကီးသူတိုု႕အား ဆံုုးမလိုု
သည့္သေဘာျဖင့္ ေရးဖြဲ႕ထားသည့္သီခ်င္းျဖစ္သည္။ “ေလယာဥ္ပ်ံကိုု ခဲနဲ႔ေပါက္
ရင္ ထိလိမ့္မယ္”ဆိုုသည့္အေျပာမ်ိဳးျဖင့္ “ညာၿပီး လာမလွိမ့္နဲ႕...ေလနည္းနည္း
ေလွ်ာ႕”ဟုု သတိေပးဆံုုးမထားေလသည္။

အာလူးသည္ ျမန္မာ့အစားအစာ မဟုုတ္တန္ရာ။ အာလူးဟူသည့္ အေခၚအေ၀ၚ
ကိုုယ္၌က အိႏိၵယေ၀ါဟာရ။ အာလူးဟင္းသည္ အိႏိၵယတိုုင္းသားတိုု႔၏ အစား
အစာျဖစ္သည္။ စကားႀကံဳ၍ေျပာရလွ်င္ “ေဂၚဖီထုုပ္”ဟုုျမန္မာတိုု႔ေခၚၾကေသာ
အရာသည္လည္း အိႏၵယတိုု႔၏ “ဂိုုဘီ”မွ လာျခင္းျဖစ္၏။ မယံုုလွ်င္ အိႏၵိယ စား
ေသာက္ဆိုုင္တြင္ Aloo Gobi ဟူေသာဟင္းကိုု မွာစားၾကည့္ပါေလ။

အေျပာႀကီးသူ။ ေလထြားသူ။ အပိုုစကားေျပာသူ။ မမွန္မကန္ေျပာသူတိုု႔ကိုု
 “အာလူးေပးသူမ်ား” အျဖစ္သေရာ္ခဲ့ၾကသည္။ ဟင္းခ်က္ရန္ အာလူးမ်ား
လာေပးသူကိုု မဆိုုလိုု။ အာေပါင္အာရင္းသန္သန္ျဖင့္ ၿဖီးျဖန္းတတ္သူကိုု
ဆိုုလိုုသည္။ ေခတ္ကာလ ေျပာင္းလဲလာေသာအခါ အာလူးေပးသူတိုု႔အား
အဖ်ားဆြတ္၍ “အာသမားမ်ား”ဟုုေခၚခဲ့ၾကျပန္သည္။ အပိုုစကားေျပာလွ်င္
“အာ”သည္ဟုုဆိုုၾက၏။ “လာၿပီး အာမေနနဲ႔”ဟုု ေျပာၾက၏။

ေလေပါေသာလူကိုု အာလူးေပးသူဟုု သမုုတ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အာလူးကား
ေစ်းေပါေသာ အရာမဟုုတ္။ အာလူးေပးသူမ်ားသည္ အလုုပ္မျဖစ္။ အာလူး၏
ဂုုဏ္သိကၡာကိုု ထိခိုုက္ေစသူမ်ားျဖစ္သည္။ အာလူးေပးသူမ်ားကိုု ေလေလွ်ာ့
ေစခ်င္သလိုု၊ အာလူးေစ်းကိုုလည္း ေလွ်ာ့ေပးႏိုုင္လွ်င္ အေတာ္အဆင္ေျပေပ
လိမ့္မည္။

ထူးဆန္းသည္မွာ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ကပ္လွ်က္ရွိေသာ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ၌ အာလူးသည္
ရွားပါးပစၥည္းျဖစ္ေနျခင္းပင္။ ထိုုင္းလူမ်ိဳးတိုု႔သည္ အာလူးကိုု မႀကိဳက္။ ထိုုင္း
အစားအစာ၌ အာလူးဟင္းမရွိ။ တရုုတ္ဟင္းလွ်ာမ်ားတြင္လည္း အာလူးပါသည့္
ဟင္း အေတာ္ရွားေလသည္။ တရုုတ္တိုု႔သည္လည္း အာလူးကိုု ႀကိဳက္ဟန္မတူ။
အနည္းဆံုုးအေနျဖင့္ အာလူးေၾကာ္သည္ ဘီယာႏွင့္ျမည္းရန္ အေကာင္းဆံုုး
အစားအစာတခုုျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုုင္ငံတကာက လက္ခံသလိုု တရုုတ္ႏွင့္ ထိုုင္းက
လက္ခံသင့္သည္။ အာလူးႀကိဳက္ေသာႏိုုင္ငံမ်ား၌ အာလူးသီခ်င္းရွိတတ္ၾက၏။
တရုုတ္ႏွင့္ထိုုင္း၌ အာလူးကိုု သီခ်င္းလုုပ္၍ ဆိုုၾကမည္မထင္။


(အာလူး အြန္လိုုင္း)

ယခင္ကာလက လူကိုုယ္တိုုင္မႀကံဳရလွ်င္ မည္သူသည္ အာလူးေပးသူျဖစ္ေၾကာင္း
သိရန္မလြယ္။ လူမႈကြန္ယက္ ဆက္သြယ္ေရးမ်ား အလြယ္တကူျဖစ္လာေသာ
ယခုုကာလ၌ကား အာလူးေပးသူမ်ားကိုု ယခင္ကထက္ အလြယ္တကူ ပိုု၍ျမင္
လာရေလသည္။ ၄င္းတိုု႔သည္ Facebook အစရွိေသာ အြန္လိုုင္း၌ စာတိုုေပစ
တေၾကာင္းစ ႏွစ္ေၾကာင္းစျဖင့္ မွတ္ခ်က္ေပးရင္း ၀င္၍ “အာ”ၾကေလသည္။
ေဆာင္းပါး၊ သတင္း၊ အတင္း၊ အဖ်င္း အတိုုအထြာ ပံုုတိုု ပတ္စ တပုုဒ္စ ႏွစ္ပုုဒ္စ
ေရးသားျခင္း စသည္ျဖင့္ အာလူးမ်ားကိုု အလြယ္တကူ လႈိင္လႈိင္ေပးၾကေလသည္။

အခ်ိန္ေပါ၍ အာသူမ်ား။ မအာလွ်င္ မေနႏိုုင္၍ အာသူမ်ား။ အလုုပ္မ်ားသည့္ၾကား
က ၀ါသနာအရ အာသူမ်ား။ ႏိုုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အာသူမ်ား။ လူမႈေရးရည္
ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အာသူမ်ား စသည္ျဖင့္ အာလူးေပးေသာ ေရႊျမန္မာမ်ား အေတာ္ေပါ
ေၾကာင္း Facebook ၌ အထင္းသားျမင္ေနရေလသည္။ Facebookသည္ သူအာ
ကိုုယ္အာျဖင့္ အာသူမ်ားက်က္စားရာ အရပ္ျဖစ္ေန၏။

ျမန္မာဆိုုရိုုးစကားတခုု၌ “လူေျပာ မသန္ ၊ လူသန္ မေျပာ” ဟူေသာ စကားဥပမာ
ရွိ၏။ အေျပာႀကီးတတ္သူသည္ လက္ေတြ႕အလုုပ္မျဖစ္တတ္။ လက္ေတြ႕လုုပ္
ေသာသူသည္လည္း အေျပာမႀကီးတတ္ဟုု ဆိုုလိုုရင္းျဖစ္သည္။ ထိုဆိုုရိုုးစကား
သည္ မည္မွ်မွန္သည္ မသိ။ ျဖစ္တတ္ေသာသေဘာကိုု ေထာက္ျပသည့္စကား
ျဖစ္တန္ရာ၏။ အာလူးေပးသူမ်ားသည္ အလုုပ္မျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးေသာ
စကားျဖစ္တန္ရာ၏။

အဆိုုေတာ္ မာမာေအး၏ နာမည္ေက်ာ္သီခ်င္းတပုုဒ္ျဖစ္ေသာ “စဥ္းစားရဦးမယ္”
ဟူသည့္သီခ်င္း၌ “လ၀န္းေလးနဲ႔တူတယ္ ေမ့ကိုုလားကြယ္”ဟုုအစခ်ီေလသည္။
ထိုုသီခ်င္းကိုု မည္သူက ဖ်က္၍ဆိုုလိုုက္သည္မသိ “အာလူးေပးတဲ့သူကိုု သိပ္ကိုု
မုုန္းတယ္” ဟူ၍ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ဖူးေလသည္။ ျမန္မာလူမႈအသိုုင္းအ၀ိုုင္းက အာလူး
ေပးသူကိုု မႀကိဳက္သည့္အေၾကာင္း ထုုတ္ေျပာလိုုက္သည့္ သေဘာဟုု ယူေသာ္ရ၏။
တဘက္တြင္လည္း ျမန္မာလူမႈအသိုုင္းအ၀ိုုင္းအတြင္း အာလူးေပးသူ အမ်ားအျပားရွိ
ေနေၾကာင္း ထင္ရွားသည့္သေဘာလည္း ျဖစ္သည္။ အာလူးေပးသူမ်ားသည္ မဟုုတ္
သည့္အရာမ်ားကိုု ေျပာဆိုုသူမ်ား။ လိမ္လည္ေသာသူမ်ား။ ညာၿဖီးေသာသူမ်ားျဖစ္
သည့္အတြက္ မုုန္းစရာေကာင္းသည္မွာ အမွန္ပင္။

လူမႈဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္မ်ား ထြန္းကားလာသျဖင့္ လူေဘာင္ေလာကတြင္
အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္ကိုုေတာ့ ျငင္း၍မရ။ သိုု႔ေသာ္ ေျပာင္းလဲေန
ပါၿပီ။ အလားအလာေကာင္းေတြ ျမင္ေနရပါၿပီဟုု ေျပာဆိုုေနၾကသည့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ
တြင္ “လူေျပာ မသန္”ေတြ မ်ားေန၍ မျဖစ္ ။ “လူသန္ မေျပာ”ေတြ မ်ားရန္ လိုုေန
သည္။ အာလူးလာမေပးနဲ႔သီခ်င္း ေခတ္မမွီေတာ့ေသာ္လည္း ေလေတြေတာ့ နည္း
နည္းမက မ်ားမ်ားေလွ်ာ့ရန္ လိုုေနသည္။ အာလူးေစ်းလည္း က်ဖိုု႔လိုုသည္။ ယခုု
အတိုုင္းဆက္သြားလွ်င္ ျမန္မာျပည္သည္ အာလူးေပးသူ မ်ားသည့္ႏိုုင္ငံဟုု ေက်ာ္
ေစာႏိုုင္သည္။ အာလူးေစ်းေပါသည့္ႏိုုင္ငံ ျဖစ္လာလွ်င္ေတာ့ မဆိုုး။

(ရုုပ္ပံုု ။ ဂူဂလ္)

3 comments:

သက္ေဝ said...

ေျပာင္ေျမာက္ပါေပတယ္ ဆရာရယ္... း)
ကြ်န္ေတာ့ကိုလည္း သၾကၤန္တုန္းက သံခ်ပ္ထိုးမယ္ဆိုၿပီး အာလူးေပးသြားတာ ဘယ္သူမ်ားပါလိမ့္ လို႔... စဥ္းစား.. စဥ္းစာ... စဥ္းစားကာ ေနရအံုးမယ္... ... စဥ္းစားကာ ေနရအံုးမယ္... ... စဥ္းစားကာ ေနရအံုးမယ္... ...
(အန္တီ မာမာေအး အသံျဖင့္ သီဆိုပါရန္)

blueskyforest said...

ေအာ္...သက္ေ၀...သက္ေ၀...တယ္လည္း အညိဳး ႀကီးသကိုုး။

Hmoo said...

အန္တီသက္ေဝရယ္၊၊အာလူးဆိုတာေပးရတယ္၊
မယူရဘူးသိျပီလား... :)))