Monday, March 19, 2012

လမ္းသီခ်င္း

ဒီမိုုကေရစီဆိုုတာ ျမန္မာျပည္မွာ ေရွးယခင္က ခဏတျဖဳတ္ရွိခဲ့ဖူးတဲ့အရာ။
အခုု အဲဒါႀကီးကိုု ျပန္ရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနတာ ရာစုုႏွစ္ တ၀က္ရွိၿပီ။ အခုုမွ
“လမ္းစ”ေပၚေရာက္ဖိုု႔ လမ္းစေပၚခါစပဲ ရွိေသးသတဲ့။ တခ်ိဳ႕က အဲသလိုုဆိုု
ၾကတယ္။ “လမ္းစ” အဆင့္ေတာင္ မေရာက္ေသးဘူးဆိုုေတာ့ “လမ္းမ”ဆိုု
တာ ေ၀းေသး။ ဒါေပမဲ့ လမ္းစပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လမ္းမပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လမ္းခြပဲျဖစ္ျဖစ္၊၊
ေရာက္ေအာင္သြားမွပဲ ေရာက္မယ့္ခရီးဆိုုေတာ့ ေရာက္ေအာင္သာဆက္
သြားၾကယံုုပ။

ျမန္မာျပည္ဆင္းရဲတာ စစ္တပ္ေၾကာင့္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုုင္း တိုုင္း
ျပည္ရဲ႕အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုု စစ္တပ္ကပဲ အမ်ားဆံုုးယူခဲ့တာကိုုး။ တိုုင္းျပည္ေအာက္
တန္းေနာက္တန္းက်ရတာ ဒင္းတိုု႔ေၾကာင့္။ စစ္တပ္မွာပဲ တာ၀န္အမ်ားဆံုုးရွိ
တယ္။ ဆိုုရွယ္လစ္ေခတ္ဆိုုတာကလည္း စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးတမ်ိဳးပဲ။ အဲဒီတုုန္းက
ေတာ့ “ဆိုုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္” တဲ့။ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကတာ တတိုုင္းျပည္လံုုး ေျမာင္းထဲ
ေရာက္ခဲ့ရသေပါ့။ မွတ္မိၾကမွာေပါ့ “လမ္းစဥ္လူငယ္”ဆိုုတာ။

ဆိုုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ေျမာင္းထဲေရာက္ၿပီးေတာ့ စစ္တပ္ကပဲ အာဏာထပ္သိမ္း
တယ္။ “ လမ္းျပေျမပံုု” ဆိုုၿပီးလုုပ္လာျပန္တယ္။ ဒီမုုိကေရစီလမ္းကိုု ျပမွာတဲ့။
ရိုုးရိုုးဒီမိုုကေရစီေတာင္ မဟုုတ္ဘူး။ စည္းကမ္းျပည့္၀တဲ့ ဒီမိုုကေရစီတဲ့။ ေပါက္
လႊတ္ပဲစားဒီမိုုကေရစီ၊ ရူးေၾကာင္မူးေၾကာင္ဒီမိုုကေရစီမ်ိဳး မဟုုတ္။ စပါယ္ရွယ္
ဒီမိုုကေရစီကိုုသြားမယ့္ လမ္းျပေျမပံုု။ ဒီလမ္းကိုုေဖါက္တဲ့သူကလည္းေဖါက္တယ္။
ေလွ်ာက္တဲ့သူကလည္း ေလွ်ာက္တယ္။ ေဒၚစုုလည္းေလွ်ာက္၊ Hip Hop Star
လည္းေလွ်ာက္။ အေျပာကေတာ့ ေရႊမန္းလည္းေလွ်ာက္။ ေအာင္မင္းလြန္ရာ
က်မယ္လည္းေလွ်ာက္။ ကြန္ျမဴနစ္လူထြက္လည္းေလွ်ာက္။ ဘုုန္းႀကီးလူထြက္
လည္းေလွ်ာက္။

ရွစ္ေလးလံုုးေနာက္ပိုုင္း ဒီမိုုကေရစီအုုပ္စုုဘက္က ညာသံေပးခဲ့တာရွိေသးတယ္။
“ေအာင္ဆန္းလမ္းစဥ္”တဲ့။ ဒီအသံက ငုပ္တခ်ီ ေပၚတလွည့္။ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
ရဲ႕ အာဏာရွင္ မလိုုလားမႈ၊ စစ္တပ္နဲ႔ႏိုုင္ငံေရး စည္းျခားမႈ၊ ဒီမိုုကေရစီထူေထာင္
ေရး၊ မရားမႈကိုု ဖီဆန္ေရး၊ ဒါေတြကိုုဆိုုလိုုပံုုရတယ္။ ေအာင္ဆန္းလမ္းစဥ္ကိုု စစ္
အုုပ္စုက ခံတြင္းမေတြ႕ဘူး။ အဆင့္ ၇ဆင့္ပါတဲ့ေျမပုုံကိုုပဲ ခံတြင္းေတြ႕တယ္။ ေျမပံုု
ရဲ႕အဆံုုးမွာ စည္းကမ္းေတြျပည့္၀ေနတဲ့ ဒီမိုုကေရစီေတြရွိတယ္။

အသံသိပ္မထြက္ေပမဲ့ ထင္ထင္ေပၚေပၚလႈပ္ရွားေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းတခုုလည္း
ရွိေသးတယ္။ “ပူးသတ္ေရးလမ္း”တဲ့။ စစ္အာဏာရွင္ေတြကိုု အေ၀းကဆန္႔က်င္
လိုု႔ အႏိုုင္ မရႏိုုင္။ ပူးၿပီးသတ္မွ သူႏိုုင္ကိုုယ္ႏိုုင္ျဖစ္မယ္။ မဟုုတ္ရင္ သူပဲ အၿမဲႏိုုင္
ေနမယ္ဆိုုတဲ့အယူအဆနဲ႔ ခ်ီတက္ေနသူမ်ား၊ လႈပ္ရွားေနသူမ်ား ရွိေနတယ္။ ဒီ
လမ္းက ဘယ္လိုုအဆံုုးသတ္မယ္ဆိုုတာ အခုုခ်ိန္မွာေျပာဖိုု႔ခက္တယ္။ လက္ရွိ
အေနအထားမွာ တခ်က္တခ်က္ ဟုုတ္တုုတ္တုုတ္လိုု ျဖစ္ေနတာမ်ိဳး ျမင္ေနရ
တယ္။တခ်ိဳ႕ကလည္း ဒါကိုု ဟုုတ္လွၿပီလိုု႔ ထင္ေနၾက။ ပူးသတ္မယ့္အေရးမွာ
ကိုုယ္က ေအာက္မွာေနရတာဆိုုေတာ့ စဥ္းစားသာၾကည့္ၾကေပေရာ့။

အခုုေနာက္ပိုုင္းမွာ ျပည္ေတာ္ျပန္ “၀င္လံုုး”အဖြဲ႕ေတြေပၚလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတိုု႔
လမ္းေၾကာင္းကလည္း ပီပီျပင္ျပင္ ပံုုမေပၚေသး။ ပံုုေပၚလာတဲ့အခါ ဘာပံုုထြက္မလဲ
ေမွ်ာ္လင့္ဖိုု႔ ခပ္ခက္ခက္။ “နရသိန္ျပန္ရွစ္ဆယ့္ရွစ္” အုုပ္စုုလည္း ရွိေသးတယ္။
သူတိုု႔လမ္းကလည္း မွန္းရခက္တယ္။ ျပည္သူေတြက ရွစ္ဆယ့္ရွစ္အုုပ္စုုကိုု ေဒၚစုု
ေလာက္ အားမေပးၾက။ ေဒၚစုုတိုု႔လည္း အသက္ႀကီးၿပီ။ ေဒၚစုုလြန္ေခတ္ ႏိုုင္ငံေရး
လမ္းေၾကာင္းသဲသဲကြဲကြဲ မျမင္ရေသး။

ေတာင္လိုုလိုု ေျမာက္လိုုလိုုနဲ႔ လမ္းေပ်ာက္ေနသူေတြကေတာ့ ျပည္ပေရာက္ေတြပဲ။
တိုုင္းရင္းသားေတြကေတာ့ ပူးေပါင္းေရးလမ္းကိုု လိုုက္ၾကၿပီ။ စစ္အုုပ္စုုရဲ႕လမ္းျပေျမ
ပံုုကိုု တခ်ိဳ႕က “လမ္းေပ်ာက္ေျမပံု” လိုု႔ ခနဲ႔ၾကတယ္။ တကယ္တမ္း လမ္းေပ်ာက္
မတတ္ျဖစ္သြားရတာက ခနဲ႔ခဲ့တဲ့သူေတြ။ စစ္အုုပ္စုုရဲ႕ထူးျခားခ်က္တခုုကလည္း လမ္း
ေဖါက္၊ တံတားေဆာက္ဆိုုေတာ့။ လမ္းပိုုင္းဆိုုင္ရာမွာ သူတိုု႔က အားသာပံုုရတယ္။
ဒါေပမဲ့လည္း လမ္းေပၚေလွ်ာက္ရင္း လမ္းေပ်ာက္ခဲ့ရတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးခင္ညြန္႔တိုု႔
အုုပ္စုုလည္းရွိတယ္။

သူ႕လမ္း ကိုုယ့္လမ္းေတြရွိေနၾကေပမဲ့ တကယ့္လမ္းက ဘယ္ဟာလဲ။ လက္ေတြ႕
ေလွ်ာက္ေနရတာက ဘာလမ္းလဲ။ လမ္းႀကိဳလမ္းၾကားထဲမွာ ေရာက္ေနသူေတြက
ဘယ္သူေတြလဲ။ လမ္းဆံုုလမ္းခြမွာ ေရာက္ေနသူေတြက ဘယ္သူေတြလဲ။ လမ္း
ေၾကာင္းခြဲထြက္မဲ့သူေတြ ရွိသလား။ ကိုုယ္ေခၚတဲ့ေနာက္ကိုု လမ္းက လိုုက္မွာလား။
လမ္းေခၚတဲ့ေနာက္ကိုု ကိုုယ္က လိုုက္မွာလား။ သားေကာင္လာမယ့္လမ္းလား။ မုုဆိုုး
လာတဲ့လမ္းလား။ ဆင္သြားရင္ လမ္းျဖစ္သတဲ့လား။ လမ္းေပၚကလူလား။ လမ္းေဘး
နားကပန္းလား။ လမ္းသူရဲလား။ လမ္းဗိုုလ္လား။ လမ္းသြယ္လား ။ လမ္းက်ယ္လား။ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းလား။

အထက္လမ္းသမားလား ၊ ေအာက္လမ္းသမားလား။ လမ္းျပင္ေနသလား။ လမ္းမွား
ေနသလား။ လမ္းပြင့္ေနၿပီလား။ လမ္းဖြင့္ထားသလား။ လမ္းဆံုုးသြားၿပီလား။ မဆံုုႏိုုင္
တဲ့လမ္းလား။ လမ္းရွင္းထားရဲ႕လား။ လမ္းပိတ္မိေနလား။ လမ္းမွန္ရဲ႕လား။ လမ္းဆံုုး
ရင္ ရြာေတြ႕မွာလား။ အမ်ားပိုုင္လမ္းလား။ ကိုုယ္ပိုုင္လမ္းလား။ သြားလမ္းသာလိုု႔ လာ
လမ္းေျဖာင့္သလား။ အမည္မဲ့လမ္းလား။ ၀ကၤပါလမ္းလား။ တဖက္ပိတ္လမ္းလား။
တကုုိယ္စာလမ္းလား။ တလမ္းသြားလား။ ကိုုယ္ေလွ်ာက္ေနတဲ့လမ္းက ဘယ္လိုုလမ္း
မ်ိဳးလဲ။ ကိုုယ္ေရာက္ေနတဲ့လမ္း၊ ကိုုယ္ေလွ်ာက္ေနတဲ့လမ္းကိုု သေဘာက်ရဲ႕လား။
ဘယ္လမ္းကိုု လိုုက္ၾကမလဲ။ လမ္းကိုုေရာက္ဖိုု႔ လမ္းေရြးၾက ။

 (ရုုပ္ပံုု ၊ ဂူဂလ္)

4 comments:

zarny win said...

ေျမေအာက္ ဥမင္တူးျပီး သြားတာထက္ ေလေၾကာင္းကသြားျပီး ေလထီးခုန္ခ်တာ ပုိျမန္မယ္။

Hmoo said...

လူေတြဟာလမ္းေရွာက္ရင္းေသကုန္တာဘဲကိုဘီလူးေရ၊ကဲအခါေတာ္ေရာက္ခ်ိန္နီးလို႕လာျပီေလ၊
.....သၾကန္ကိုေျပာတာ :))))

Kay said...

လမ္းၾကီးက ေတာ့ ရွစ္လမ္းသြားၾကီး ေဖာက္ထားတာပဲ..
Toll gate ၾကီးကလည္း ဟီး လို႕ ...

ေကာင္းကင္ကို said...

ဒီလုိပဲ ေျခဦးတည့္ရာ ေလွ်ာက္ၾကတာေပါ့ :D