Monday, March 28, 2011

ေတာ္လွန္ေရးခရီး အဆက္
ေတာ္လွန္ေရးရပ္ကြက္၏ အတြင္းက်က် တေနရာအေရာက္တြင္ သင့္ကိုု ဧည့္လမ္း
ညြန္က“အသင့္ျပင္ထား ၊ လူမကြဲေစနဲ႔” ဟုု သတိေပးလိမ့္မည္။ အခ်ိန္မွီ မျပင္ဆင္ႏိုုင္
ပါက ေအာ္ဟစ္ခ်ီတက္လာေသာ လူအုုပ္ႀကီးအတြင္း သင္ေမ်ာပါသြားလိမ့္မည္။

လူအုုပ္ႀကီးသည္ လက္သီးလက္ေမာင္းတန္း၍ ေအာ္ဟစ္ ေၾကြးေၾကာ္ေနၾက၏။ နဖူးစည္း
မ်ား၊ လက္ေမာင္းစည္းမ်ား၊ အလံမ်ားႏွင့္ ပိုုစတာမ်ားကိုုလည္း ကိုုင္ေဆာင္ထားၾက၏။ ထိုု
အခ်ိန္၌ သင္လုုပ္ရမည့္ အလုုပ္မွာ ၎တိုု႔ႏွင့္အတူ တက္ၾကြစြာ လိုုက္ေအာ္ေရးပင္တည္း။
သင္၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကိုု အားကုုန္ ေအာ္ဟစ္၍ ေတာင္းဆိုုေရးပင္။ ထိုုအရာသည္
လူအမ်ားႀကိဳက္လွသည့္ ဆႏၵျပပြဲပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ေတာ္လွန္ေရးရပ္ကြက္သိုု႔ ဧည့္သည္
မ်ား လာေရာက္ၾကသည့္ အဓိကအခ်က္မွာ ဆႏၵျပပြဲကိုု ဆင္ႏႊဲလိုု၍ ျဖစ္၏။

ဆႏၵျပပြဲ၏ အရွိန္အဟုုန္ ျမင့္မားလာေသာအခါ လံုုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား ေရာက္လာေလသည္။
ဆႏၵျပမႈကိုု ရုုတ္သိမ္းဖိုု႔ သတိေပးဟန္႔တား၏။ ဆႏၵျပသူတိုု႔ႏွင့္ပဋိပကၡျဖစ္၏။ လံုုၿခံဳေရးမ်ား
က နံပါတ္တုုတ္၊ ရာဘာက်ည္ဆံႏွင့္ မ်က္ရည္ယိုုဗံုုးမ်ားကိုုသံုုးကာ ဆႏၵျပပြဲကိုု ၿဖိဳခြင္း၏။
ဆႏၵျပသူမ်ား ဘက္ကလည္း အုုတ္ခဲ၊ေက်ာက္ခဲမ်ား၊ ေရပုုလင္းမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ကာ
ခုုခံတိုုက္ခိုုက္ၾက၏။ ေအာ္ဟစ္ ဆဲဆိုုၾက၏။

တင္းမားမႈအရွိန္ ျမင့္မားလာေသာအခါ အာဏာပိုုင္မ်ားဘက္က အင္အားသံုုး၍ ေျဖရွင္း
လာေတာ့သည္။ ပဋိပကၡအသြင္မွ တိုုက္ပြဲအသြင္သိုု႔ တမဟုုတ္ခ်င္း ကူးေျပာင္းလာေတာ့၏။
ဆႏၵျပသူအခ်ိဳ႕ကား အနာခံ၍ ေနာက္ဆုုတ္မေပးပဲ တင္းခံေန၏။ အခ်ိဳ႕ကား ေရွ႕သိုု႔ပင္
တိုုး၀့ံၾကေလသည္။ အခ်ိဳ႕ကား ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ အလဲလဲ အၿပိဳၿပိဳ။ အခ်ိဳ႕ကား ေဘးလြတ္ရာ
သိုု႔ ထြက္ေျပးၾကကုုန္၏။ အခ်ိဳ႕ကား အာဏာပိုုင္တိုု႔၏ ဖမ္းဆီးျခင္းကိုု ခံၾကရေလသည္။

ထြက္ေျပးသူအခ်ိဳ႕သည္ ေတာ္လွန္ေရးရပ္ကြက္အတြင္း ႀကံဳသလိုု ပုုန္းခိုုၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕
သည္ကား ရပ္ကြက္အျပင္ထိ ေရာက္ေအာင္ ထြက္ေျပးၾကေလသည္။ ထိုုသိုု႔ အျခားရပ္ကြက္
မ်ားအထိ ေျပးၾကသည္ကိုု “ေတာခိုုျခင္း” ဟုုေခၚေလ၏။ ေတာခိုုသူမ်ားက လြတ္ေျမာက္
နယ္ေျမကိုု ေရာက္သည္ဟုု ဆိုုၾကေလသည္။ ကံအဆိုုးဆံုုး ႀကံဳရသူမ်ားမွာကား အဖမ္းခံၾကရ
သူမ်ားပင္တည္း။ ၎တိုု႔ကိုု “ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား”ဟုုေခၚေလသည္။

စင္စစ္ ေတာ္လွန္ေရးခရီးစဥ္တြင္ ကံအဆိုုးဆံုုးႀကံဳရေသာ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသည္
ကံအေကာင္းဆံုုး ပုုဂၢိဳလ္မ်ားပင္ ျဖစ္ေလသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုုေသာ္ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္း
သားအျဖစ္ အဖမ္းအဆီးခံရသူမ်ားကိုု ေတာ္လွန္ေရးရပ္ကြက္က သူရဲေကာင္းအျဖစ္သတ္
မွတ္ၿပီး ၀င္ေၾကးအျဖစ္ေပးခဲ့ရေသာ ၎တိုု႔၏ေဒၚလာငါးဆယ္ကိုု ဂုုဏ္ျပဳဆုုအျဖစ္ ျပန္
လည္ ခ်ီးျမင့္ေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။

ေတာ္လွန္ေရးရပ္ကြက္သိုု႔ ဧည့္သည္ အမ်ားအျပားေရာက္လာရန္ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား
ေဟာင္းမ်ားက ၎တိုု႔၏ စြန္႔စားခန္းမ်ားကိုု ဂုုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားစြာ ေျပာ၍ ေၾကာ္ညာေပးၾက
ေလသည္။ ေတာ္လွန္ေရးရပ္ကြက္ကလည္း ၿမိဳင္ဆိုုင္ေသာ ခ်ီတက္ပြဲမ်ားႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွား
ဖြယ္ဆႏၵျပပြဲမ်ား မျပတ္ရွိေနေၾကာင္း ။ ၎တိုု႔၏ ေတာ္လွန္ေရးသည္ အၿမဲရွင္သန္ေနေသာ
ေတာ္လွန္ေရးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း။ ကုုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုုင္ငံတကာ အသိုုင္းအ၀ိုုင္းက ေစာင့္ၾကည့္
ေနရေသာ ေတာ္လွန္ေရးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း။ သမိုုင္း၀င္လႈပ္ရွားမႈမ်ားက သင့္အား ေစာင့္ဆိုုင္း
ေနၾကေၾကာင္း စသျဖင့္ ေၾကာ္ညာထိုုး၍ ဧည့္သည္မ်ား လာရန္အလုုိ႔ငွာ ႏႈိးေဆာ္ေမွ်ာ္ေစာင့္
ေနၾကေလေတာ့သတည္း။

(ရုုပ္ပံုု ၊ ဂူဂလ္)

1 comment:

ျပဴး said...

ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ဤစာညႊန္႔ကုိ ႏွစ္သက္ေလ၏။ ဆက္၍သာ ေရးကုန္မူ။