Tuesday, August 20, 2013

ေခါက္ဆြဲ၀ါဒီ


ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ရာခန္႕ကတည္းက ကမၻာေျမေပၚသိုု႕ေခါက္ဆြဲ
မ်ား ႀကိဳတင္ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ ခရစ္ေတာ္၊ ေဂါတမဗုုဒၶႏွင့္ တမန္ေတာ္ မိုုဟာ
မက္တိုု႕ထက္ေစာလွ်င္စြာ မဟာေခါက္ဆြဲ ေပၚထြန္းခဲ့သည္။ ထိုုဘုုရားရွင္မ်ား
ေခါက္ဆြဲစားဖူးခဲ့ၾကသလားဟူေသာေမးခြန္းအတြက္ ခိုုင္မာေသာသက္ေသ
အေထာက္အထားမ်ား ရွာမေတြ႕ပါ။ သိုု႕ေသာ္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုုပ္မ်ားကို ၎
တိုု႕လံုုး၀မစားခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေသခ်ာသည္။

ေခါက္ဆြဲေပၚေပါက္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီၾကာေသာအခါမွ ေခါက္ဆြဲေျခာက္
ထုုပ္မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုုပ္မ်ား ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံမွ အစျပဳသည္
ဆိုုေသာ္ညား ဖန္တီးသူမွာ မဟာတရုုတ္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ ထိုုင္၀မ္ျပည္သား ၀ူပိုုင္းဖူ
ဆိုုသူက ၁၉၅၈ခုုႏွစ္၌ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံတြင္ဖန္တီး၍ ကမၻာကိုုျဖန္႕ခဲ့သည္။ ဘုုရားသခင္
မ်ားသည္ ေခါက္ဆြဲအစိုုႏွင့္ေရာ အေျခာက္ႏွင့္ပါ လြဲခဲ့ရွာသူမ်ားျဖစ္ၾက၏။

ေခါက္ဆြဲကိုု မူလက ဂ်ံဳျဖင့္ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေနာက္ပိုုင္းတြင္ ဆန္ေခါက္ဆြဲ၊
ပန္းဂ်ံဳေခါက္ဆြဲ စသည္ျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ေခါက္ဆြဲအမ်ိဳးအစားမ်ားေပၚထြက္
လာခဲ့သည္။ ပထမဦးဆံုးဖန္တီးလိုက္သည့္ေခါက္ဆြဲ၏ ပံုုစံ၊ အရြယ္အစားႏွင့္ အေရာင္
အေသြးကိုု သမိုုင္းမွတ္တမ္းမ်ား၌ ရွာမေတြ႕။ မူလက တရုုတ္လူမ်ိဳးမ်ားသာ ေခါက္ဆြဲ
ကိုုတီထြင္၍ စားသံုုးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီၾကာၿပီးသကာလ ယခုု
အခါ၌ကား မဟာေခါက္ဆြဲသည္ ကမၻာ့အစားအစာလံုုးလံုုးျဖစ္လာခဲ့ေခ်ၿပီ။ ေနရာ
ေဒသအလိုုက္ ေခါက္ဆြဲကိုု အေရာင္အေသြးမ်ိဳးစံုု၊ ပံုုစံမ်ိဳးစံုု၊ ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းမ်ိဳး
စံုုျဖင့္ ႏိုုင္ငံတကာအလိုုက္ စားသံုုးေနၾကၿပီ။

ေခါက္ဆြဲကိုုဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ တရုုတ္ျပည္တြင္ ေခါက္ဆြဲျပတိုုက္ဟူ၍မရွိေသးေသာ္
လည္း ေခါက္ဆြဲေျခာက္၏ဖခင္ ၀ူပိုုင္းဖူ (ဂ်ပန္အမည္ မိုုမိုုဖူးကုု အန္ဒိုု)က ဂ်ပန္ျပည္
အိုုဆာကအရပ္၌ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ျပတိုုက္ကိုု ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ဒုုတိယကမၻာစစ္
ေနာက္ပိုုင္း ကမၻာအရပ္ရပ္၌ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ား အေျမာက္အမ်ားေပၚထြန္းလာသည္
ႏွင့္အတူ ေခါက္ဆြဲခ်စ္သူမ်ား အခ်ိန္တိုုတိုုအတြင္း အလြယ္တကူစားသံုုးႏိုုင္ရန္ ေခါက္
ဆြဲေျခာက္ထုုပ္မ်ား၊ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ဗူးမ်ားေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ယခုုေခတ္တြင္
ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုုပ္ကိုု မစားဖူးသူဟူ၍ မရွိသေလာက္ရွားပါးခဲ့ၿပီ။

ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ားကိုု ႏိုုင္ငံတကာအလိုုက္ အရသာမ်ိဳးစံုု၊ ပံုုစံမ်ိဳးစံုုျဖင့္ထုုတ္လုုပ္
ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အသားငါးတိုု႕ျဖင့္တြဲဖက္စားသံုုးရန္သာမက၊ သတ္သတ္လြတ္သမားမ်ားအတြက္ပါ ေခါက္ဆြဲေျခာက္အထုုပ္မ်ား၊ဗူးမ်ားကိုုဖန္တီး
လာၾကသည္။ ေခါက္ဆြဲႀကိဳက္သူမ်ား ဆိုုင္သိုု႕သြား၍စားရန္ မလိုုအပ္ေတာ့ေပ။
လုုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေခါက္ဆြဲေျခာက္ဗူးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုုင္ဆိုုင္ ႏွစ္ပါးသြားေနၾက
သူမ်ား ႏိုုင္ငံတကာအလိုုက္ရွိေနၾကၿပီ။ ထမင္းႏွင့္ဟင္းကိုု အလြယ္တကူမခ်က္ႏိုုင္
သူမ်ားအတြက္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္သည္ မရွိမျဖစ္ လက္စြဲေတာ္ဟင္းလွ်ာတပါးျဖစ္
ေနေခ်ၿပီ။

ေတာင္ကိုုရီးယားျပည္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္အေရာင္းဆိုုင္မ်ားတြင္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ
ေခါက္ဆြဲေျခာက္အထုုပ္၊ ဗူးမ်ားကိုု၀ယ္ယူၿပီး ဆိုုင္အတြင္း တထိုုင္တည္းစားသံုုးႏိုုင္
ရန္အလိုု႕ငွာ ေရေႏြး၊ မိုုက္ခရိုုေ၀့ဗ္စက္မ်ားကိုု အဆင္သင့္စီစဥ္ေပးထားသည္။
ေခါက္ဆြဲေျခာက္ကိုု စြဲစြဲၿမဲၿမဲစားသံုုးသူအေျမာက္အမ်ားကိုု အာရွႏိုုင္ငံမ်ား၌ အထူး
သျဖင့္ေတြ႕ႏိုုင္သည္။ ဂ်ပန္၊ ကိုုရီးယား၊ တရုုတ္ႏွင့္ထိုုင္းႏိုုင္တိုု႕၌ ေခါက္ဆြဲေျခာက္
ကိုု အားထား၍ စားသံုုးသူမ်ား အထူးမ်ားျပားေလသည္။

ျမန္မာတိုု႕သည္လည္း ေခါက္ဆြဲေျခာက္ႀကိဳက္သူမ်ားစာရင္းတြင္ သြင္း၍ ရႏိုုင္သည္။
ေခါက္ဆြဲေျခာက္ကိုု ျမန္မာမႈျပဳ၍ ေပ်ာ္ရႊင္ႏွစ္ခ်ိဳက္စြာ စားသံုုးၾကသူမ်ားႏွင့္လည္းဆံုု
ဖူး၏။ ဂ်ပန္ေခါက္ဆြဲေျခာက္ကိုု အံုုးႏိုု႕၊ သၾကား၊ ၾကက္သြန္နီစသည္တိုု႕ထည့္ေရာၿပီး
အံုုးႏိုု႕ေခါက္ဆြဲအျဖစ္ မိနစ္ပိုုင္းအတြင္း ဖန္ဆင္းကာစားသံုုးသူ၊ ကိုုရီးယားေခါက္ဆြဲ
ေျခာက္ကိုု မုုန္ညွင္းရြက္၊ ၾကက္ဥ၊ ပဲငါးပိမ်ားထည့္၍စားသံုုးသူ၊ ထိုုင္းေခါက္ဆြဲေျခာက္
အတြင္း ကန္စြန္းရြက္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ နံနံပင္၊ ျငဳပ္သီးစိမ္းမ်ားထည့္၍ စားသံုုးသူ စသျဖင့္ စိတ္ကူးတည့္ရာတိုုးခ်ဲ႕ဖန္တီးၿပီး ေခါက္ဆြဲေျခာက္ကိုု ခံုုမင္ႏွစ္သက္ၾကသည့္ျမန္မာ
ျပည္သားမ်ား အေတာ္မ်ားမ်ားရွိ၏။

ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုုတ္လုုပ္ေသာစက္ရံုုမ်ားသည္ အာရွတြင္သာမက အေနာက္ႏိုုင္ငံ
မ်ား၌လည္း ရွိေနၾကၿပီ။ အေနာက္တိုုင္းသားမ်ားကလည္း ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ားကိုု
ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေနၾကၿပီ။ ေခါက္ဆြဲကိုုဖန္တီးခဲ့ေသာ မဟာတရုုတ္ႀကီးသည္ သူ၏
ေခါက္ဆြဲ ကမၻာႀကိဳက္အစားအစာျဖစ္လာလိမ့္မည္ကိုု ရိပ္မိခဲ့ပါရဲ႕လား။ ယေန႕
တရုုတ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ မဟာေခါက္ဆြဲ၏ မူလဘူတေျမတြင္ ေနထိုုင္ရွင္သန္ရသျဖင့္
ေခါက္ဆြဲဂုုဏ္ေမာက္မႈမ်ား ရွိ မရွိမေသခ်ာ။ ေခါက္ဆြဲစတင္ဖန္တီးခဲ့ရာအရပ္ကိုု
အျမတ္တႏိုးျဖင့္ ဂုုဏ္ျပဳမႈမ်ားလည္းရွိဟန္မတူ။ တရုုတ္အလံတြင္ ၾကယ္မ်ားအစား
ေခါက္ဆြဲဖတ္မ်ားကိုု ထည့္သြင္းရန္ စိတ္ကူးမိသူမ်ား တရုုတ္ျပည္တြင္ ဘယ္ႏွစ္ဦး
ရွိႏိုုင္သနည္း။ ( ျမန္မာျပည္တြင္ စပါးထြက္သျဖင့္ ဆိုုရွယ္လစ္ေခတ္က စပါးႏွံမ်ား
အလံေပၚ၌ တလြင့္လြင့္ျဖစ္ခဲ့ရသည္ )

ျမန္မာ့ေဘာ္လံုုးေလာကတြင္ ေခါက္ဆြဲစားသည္ ဟူေသာေ၀ါဟာရထြန္းကားခဲ့ဖူး၏။
ထိုုေခါက္ဆြဲသည္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္မဟုုတ္။ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ျဖစ္၏။ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္
စားျခင္းဟူသည္မွာ ယခင္ေခတ္အခါက ေငြေၾကးအေတာ္အတန္သံုုးႏိုုင္သူတိုု႕သာ
လုုပ္ၾကေသာကိစၥျဖစ္၏။ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ကိုု တရုုတ္လူမ်ိဳးမ်ားေရာင္းခ်ေသာ စား
ေသာက္ဆိုုင္တြင္ အက်အနမွာယူစားေသာက္ျခင္းမွာ ေငြရႊင္ေသာသူမ်ားသာ လုုပ္
ေလ့ရွိၾကသည္။ ႏိုုင္ေအာင္မကန္နဲ႕ ေခါက္ဆြဲေႂကြးမယ္ဟူေသာ မက္လံုုးေၾကာင့္
ေခါက္ဆြဲစားခ်င္ေဇာျဖင့္ အရႈံးေပးခဲ့သည့္ ေဘာ္လံုုးသမားမ်ားရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္သာ
ေခါက္ဆြဲႏွင့္ေဘာ္လံုုး ျမန္မာျပည္၌ ေရာေႏွာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ငယ္စဥ္အခါက အေပါင္းအေဖၚမ်ားႏွင့္ ကစားၾကေသာအခါ ေခါက္ဆြဲစားမလားဟုု
အေမးခံခဲ့ရဖူး၏။ စားမယ္ဟုု ခပ္ျမန္ျမန္ေျဖမိသည့္အခါ ေခါင္းကိုု ေဂါက္ကနဲေခါက္
ၿပီး ဆံပင္ကိုု ဆတ္ကနဲဆြဲတာ ခံခဲ့ရဖူးေလသည္။ အေၾကာင္းသိသြားေသာအခါ
ေခါက္ဆြဲစားမလား ေမးလာလွ်င္ မစားခ်င္ဘူးဟူ၍သာ ေျဖေတာ့၏။ သိုု႕ေသာ္
ယေန႕အထိ ေခါက္ဆြဲကိုု စြဲစြဲၿမဲၿမဲႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဆဲ၊ စားသံုုးေနဆဲျဖစ္၏။ ခ်စ္ဇနီး
သည္လည္း ေခါက္ဆြဲကိုု အရူးအမူးစြဲလန္းသူျဖစ္သည္။ ေခါက္ဆြဲသည္ သူ၏ထမင္း
ျဖစ္သည္ ဟူသတတ္။

(ရုုပ္ပံုု ၊ ဂူဂလ္)